ใบสมัครแฟรนไชส์

1.1 ชื่อ-สกุล *
1.2 วัน/เดือน/ปี เกิด *
1.3 เบอ์โทรติดต่อ *
1.4 Email *
1.5 ที่อยู่ปัจจุบัน *
2.1 ระยะเวลาเริ่มงานหรือธุรกิจ (จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.) *
2.2 ชื่อบริษัท/ ที่อยู่บริษัท *
3.1 ท่านทราบข่าวการรับสมัครแฟรนไชส์จากที่ใด *
3.2 ท่านมีญาติหรือรู้จักผู้ใดในบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัดหรือไม่ *
3.3 สาขาที่จะท่านเปิดแฟรนไชส์(ถ้ามี) *
3.4 ช่องทางพื้นที่ที่ท่านสนใจ *
3.5 ทำไมท่านมีความสนใจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ของเจฟเฟอร์ *
3.6 ระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมับบริษัทเป็นระยะเวลา 7 วัน *
3.7 ท่านมีเงินทุนประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อมาเปิดเจฟเฟอร์สเต๊กอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีระบุแหล่งเงินทุนที่ท่านจัดหามา *
3.8 โปรดระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ที่จะมาบริหาร *
พร้อมแนบเอกสารโดยรับรองสำเนาถููกต้อง ดังต่อไปนี้
1.สำเนาบัตรประชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่าย 1 ใบ
4.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน โดยมียอดคงเหลือมากกว่า 6 ล้านบาท
กรุณาส่งเอกสารทั้งหมด ถึง คุณพนม หอกกระโทก ที่ Email : Panom_Ho@jeffersteak.com